03.08.2017, 11:56

Autorské právo na sociálních sítích: Facebook může veškerý sdílený obsah použít pro komerční účel

Můžete si dát fotografii z internetu na svůj blog? Nebo facebookový profil? Co si můžete dovolit v diskusi pod článkem nebo na videu pro youtube? V našem seriálu Právo a internet objasňujeme nejčastější problémy spojené s právem ve světě nových médií.

Autorské právo na sociálních sítích: Facebook může veškerý sdílený obsah použít pro komerční účel

K tomu, abychom mohli určit, na co se vztahují autorská práva, je nejprve nutné vymezit pojem díla dle autorského zákona, jakožto statku, který je těmito právy chráněn. Zjednodušeně řečeno - k tomu, aby mohl být určitý výtvor chráněn autorským zákonem, musí být výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti a být vyjádřen v objektivně vnímatelné podobě.

Vynaloží-li tedy osoba určitou míru tvůrčí činnosti a zároveň bude obsah této činnosti dostatečně zachytitelný, bude výsledkem dílo dle autorského zákona – autorskými právy tak může být chráněn například i status uživatele. Zrovna u statusu však panují určité rozpory o tom, zda je dílem dle autorského zákona. V případě statusů, v nichž např. tazatel sděluje světu, co zrovna obědvá, či krátkých sdělení, se s největší pravděpodobností o dílo dle autorského zákona jednat nebude.

Pokud ale uživatel vloží do statusu jím vytvořenou báseň, povídku či jiné podobné sdělení, k jehož vytvoření musel vyvinout určitou míru duševní činnosti, o dílo chráněné autorským zákonem se jednat naopak bude.

Práva, která jsou autorovi poskytována, se dají ve zkratce rozdělit na osobnostní a majetková. Osobnostních práv k dílu se nelze vzdát a práva majetková zanikají zpravidla 70 let po smrti autora.

Mezi osobnostní práva patří právo autora rozhodnout o zveřejnění díla, právo osobovat si autorství, právo rozhodnout, jak bude autorství na díle označeno (je-li to pro daný typ díla obvyklé), dále také právo na nedotknutelnost díla, čímž je myšleno, že do díla nesmí být bez autorova souhlasu nijak zasaženo.

Majetková práva se naopak zaměřují na právo dílo užít – tudíž právo na rozmnožování, rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny, právo na pronájem, půjčování, vystavování nebo sdělování díla – prostřednictvím rozhlasu, televize, či jinak.

Všechna výše uvedená práva se totožně vztahují i na obsah sdílený na sociálních sítích.

Na sociálních sítích je tak zakázáno sdílet jakýkoliv obsah, k němuž osoba nemá oprávnění – nemá např. svolení autora k  publikování, dílo sama nevytvořila aj. Výjimku na většině sociálních sítí představuje situace, kdy je dílo již sdíleno originálním autorem a uživatel jen „řetězí“ toto sdílení na dané síti.

Výjimku dále tvoří např. sdílení fotografie, která byla pořízena např. profesionálním fotografem, a uživatel jí od něj nabyl za úplatu. Člověk, který takto fotografii získal, jí může rozšiřovat bez souhlasu jejího autora.

Další výjimkou je institut volného užití díla dle autorského zákona, kterým se má na mysli užití pro osobní potřebu, kdy účelem užití díla není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Zhotoví-li tedy někdo tímto způsobem záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla, nezasahuje do práv autora.

Mimo jiné však registrací na každé ze sociálních sítí přijímá uživatel zároveň i pravidla konkrétní sociální sítě. Ty mohou záležitosti týkající se autorských práv značně modifikovat.

Zajímavou sociální síti je v tomto ohledu např. Facebook. Při registraci na této sociální síti musí uživatel souhlasit s jejími podmínkami. Předmětem souhlasu je i uzavření licenční smlouvy, kterou uživatel uzavírá se společností Facebook Ireland Limited.

Uživatel přijetím podmínek mimo jiné potvrzuje, že je vlastníkem veškerého obsahu a informací, které na Facebooku zveřejní, a dále, že k veškerému sdílenému obsahu chráněnému právy k duševnímu vlastnictví, jako jsou fotografie a videa výslovně uděluje společnosti Facebook Ireland Limited nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou, bezúplatnou licenci.

To v zásadě znamená, že ať už uživatel sdílí jakýkoliv obsah, automaticky uděluje Facebooku licenci k jejímu užívání, a to prakticky k jakémukoliv účelu – i komerčnímu. Zánik licence nastává odstraněním tohoto obsahu z uživatelského účtu, avšak s výjimkou případů, kdy je tento obsah již sdílen ostatními (pokud jej také oni neodstranili).

Nelze předpokládat, že by společnost jakou je Facebook, cíleně užívala autorská díla jiných osob např. k jejich dalšímu prodeji. Přesto se nabízí potenciální varianta, že Facebook může veškerý sdílený obsah použít pro komerční účely, např. tak, že sdílený obsah předá svým inzerentům, kteří díky němu vydedukují, jakou reklamu mají uživateli nabízet.

Lze tedy shrnout, že by uživatelé měli na sociálních sítích sdílet jen obsah, k němuž mají příslušná oprávnění. Zároveň by si uživatelé měli být vědomi toho, že registrací na sociálních sítích přijímají podmínky těchto sítí, jejichž součástí může být podobně jako v případě Facebooku licenční smlouva, na jejímž základě poskytují sociální sítí licenci k jimi sdílenému obsahu. To může být, např. v případě sociálních sítí, na nichž jsou sdíleny umělecké fotografie, provozovateli těchto sítí zneužito.

Zdroj: David Szostok, PwC Legal

​Autorem článku je David Szostok, právník mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

Cookies

Na našich stránkách využíváme cookies. Slouží ke zlepšení naší práce.