19.07.2017, 13:47

Limity diskuzí na internetu? Platí stejná pravidla jako při debatě v hospodě

Můžete si dát fotografii z internetu na svůj blog? Nebo facebookový profil? Co si můžete dovolit v diskusi pod článkem nebo na videu pro YouTube? V našem seriálu Právo a internet objasňujeme nejčastější problémy spojené s právem ve světě nových médií.

Limity diskuzí na internetu? Platí stejná pravidla jako při debatě v hospodě

Diskuze pod internetovými články umožňují uživatelům vyjádřit svůj názor. Internetová fóra a diskuze pak slouží k tomu, aby uživatelé blíže probrali určitou tématiku, na níž je fórum zaměřeno. Díky těmto platformám se lidé, kteří by se za normálních okolností nikdy nepotkali, mohou pobavit o různých tématech, svých koníčcích nebo o čemkoliv jiném. Na stranu druhou může v rámci těchto diskuzí docházet mezi uživateli ke konfliktům, kdy se diskuze může jednoduše zvrhnout v hromadnou hádku. Diskuze pod články zaměřenými na politická témata jsou toho samy o sobě častým příkladem.

Otázku toho, jaké chování je uživatelům na internetových fórech dovoleno, regulují konkrétní pravidla určitého diskuzního fóra, případně kodex chování. Jejich obsah bývá obvykle stanoven zakladateli těchto diskuzí, a na jejich dodržování dohlíží administrátoři.

Mezi tyto pravidla patří zpravidla zákaz sdílení určitého obsahu, jako jsou např. viry, pornografie či nelegální software, zároveň bývá těmito pravidly zakázáno určité chování jako například používání vulgarit a nadávek, rozesílání spamu, či tzv. „tapetování“, kdy uživatel rozmnožením svých příspěvků zaplní celou obrazovku. Většinou bývá také zakázáno šíření reklamních sdělení, či využívání diskuzního fóra ke komerčním účelům.

Jsou-li tato pravidla některým z uživatelů porušena, je jeho příspěvek administrátorem smazán, a v případech závažnějšího porušení jeho uživatelský účet deaktivován.

Krom těchto pravidel dále reguluje chování osob na internetu zákon. Zákon, který by se konkrétně zaměřoval na chování uživatelů na diskuzních fórech, neexistuje, je proto nutné se zaměřit na obecná zákonná pravidla, a ta aplikovat na chování účastníků v diskuzních fórech. Na jednání uživatelů diskuzí se tak vztahují prakticky totožná zákonná pravidla, jakoby jednali tváří v tvář. Tím, že je určité chování provedeno v rámci diskuzní sítě tedy nedochází k jakési „změně pravidel hry“, kdy by některá z běžných zákonných pravidel přestávala platit.

Zákonné zákazy se však většinou příliš neliší od pravidel stanovených v pravidlech či kodexech jednotlivých diskuzních skupin. Zákonem je zejména zakázáno šíření jakéhokoliv rasistického nebo xenofobního obsahu, včetně vyjadřování názorů podporujících rasismus či xenofobii, propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásajícího rasovou, etnickou, národnostní či náboženskou nesnášenlivost, kdy taktéž nesmí být propagován pozitivní vztah či obdiv k takovémuto hnutí. V souvislosti s tím není taktéž dovoleno hanobit určitý národ, rasu, etnickou či jinou skupinu osob – hanobením je rozuměno zejména hrubé znevažování této skupiny. Obdobně nikdo nesmí skupině obyvatelů vyhrožovat usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody. Stejně tak je zakázáno podněcovat k takové nenávisti.

Mimo jiné je zakázána také propagace drog, poptávaní nebo propagace nelegálního audia a softwaru včetně zveřejňování odkazů na ně. Mezi hlavní zakázaná jednání tak patří především propagace nelegálních hnutí a jejich činnosti, propagace drog a nabízení či šíření nelegálních programů.

Stejně jako v běžném rozhovoru může i na internetu dojít např. k pomluvě, jsou-li o určité osobě šířeny nepravdivé informace, které jsou způsobilé značnou měrou ohrozit její vážnost u ostatních spoluobčanů, poškodit jí v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy či jí způsobit jinou vážnou újmu.

Za typickou situaci lze považovat např. šíření určité informace skrze síť Facebook, ať už na zdi uživatele, či jiným způsobem – např. v následné diskuzi, je-li tato informace nepravdivá a zároveň schopna způsobit osobě vážnou újmu. V případě anonymních fór jsou tato rizika značně snížená, až téměř neexistující, vzhledem k tomu, že se osoby navzájem dle svých pravých jmen neznají. Avšak v případech diskuzních fór či platforem, kde jsou uživatele identifikovatelní dle svých jmen v reálném životě a zároveň je tato platforma používána širokým okruhem osob, je riziko pomluvy značně zvýšené.

Taktéž může v internetové komunikaci dojít k trestnému činu porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, a to v případech, kdy osoba neoprávněně a bez dovolení zveřejní na fóru či v diskuzi fotografii či dopis jiné osoby, která jej však měla v úmyslu uchovat v soukromí.

Podobně je také zakázáno zveřejnění osobních údajů jiné osoby – a to i např. v případě anonymních fór, kde by osoba měla zůstat anonymní, pokud si sama nepřeje z této anonymity vystoupit sdělením svých osobních údajů (příjmení atd.).

Lze shrnout, že pravidla a zákazy platící v běžném životě, platí bezezbytku i na diskuzních fórech a diskuzích pod články. Uživatelé by tak měli mít na paměti, že internetová diskuze a vyjadřování názoru na internetu se v zásadě nijak neliší od toho v běžném životě.

Zdroj: David Szostok, PwC Legal

​Autorem článku je David Szostok, právník mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

Cookies

Na našich stránkách využíváme cookies. Slouží ke zlepšení naší práce.